Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 11 2019

21:53
6690 8ee1 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viagreywolf greywolf
21:50
1279 7881 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viagreywolf greywolf
21:37
5415 26ac 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viablackmoth7 blackmoth7
21:05
9865 432d 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa vialou8 lou8
21:04
1024 0b87 500
Reposted fromerial erial vialou8 lou8

October 29 2019

14:24
8150 0c1d 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaroyalityxx royalityxx

October 25 2019

21:35
5600 c531
Reposted fromhormeza hormeza viadygoty dygoty
21:30
1205 5732
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viagraywall graywall

October 22 2019

05:01
Reposted frombluuu bluuu viaolgush olgush
04:52
9089 4365
Reposted fromoutline outline viacomatosegirl comatosegirl

October 20 2019

21:20
6023 daaa 500
Reposted fromslodziak slodziak viagriseldis griseldis
21:11
0564 0d75 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viarattyness rattyness
21:10
4488 ed3d 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viarattyness rattyness
20:06
4891 3a30
20:06

October 14 2019

06:53
Reposted frombluuu bluuu viaSylvka Sylvka

October 06 2019

21:27
0993 ce4c
Wisława Szymborska, Portret kobiecy

Musi być do wyboru,
Zmieniać się, żeby tylko nic się nie zmieniło.
To łatwe, niemożliwe, trudne, warte próby.
Oczy ma, jeśli trzeba, raz modre, raz szare,
Czarne, wesołe, bez powodu pełne łez
Śpi z nim jak pierwsza z brzegu, jedyna na świecie.
Urodzi mu czworo dzieci, żadnych dzieci, jedno.
Naiwna, ale najlepiej doradzi.
Słaba, ale udźwignie.
Nie ma głowy na karku, to będzie ją miała.
Czyta Jaspersa i pisma kobiece.
Nie wie po co ta śrubka i zbuduje most.
Młoda, jak zwykle młoda, ciągle jeszcze młoda.
Trzyma w rękach wróbelka ze złamanym skrzydłem,
własne pieniądze na podróż daleką i długą,
tasak do mięsa, kompres i kieliszek czystej.
Dokąd tak biegnie, czy nie jest zmęczona.
Ależ nie, tylko trochę, bardzo, nic nie szkodzi.
Albo go kocha albo się uparła.
Na dobre, na niedobre i na litość boską. 
Reposted fromRowena Rowena viahesiamela hesiamela
21:15
8095 5bd5
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaviajero viajero

October 05 2019

06:12
06:11
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl